Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je www.cofex.sk.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.cofex.sk s úmyslom kúpy tovaru, ktorý www.cofex.sk ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.cofex.sk s požiadavkou, aby jej www.cofex.sk zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.cofex.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 www.cofex.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web stránkach www.cofex.sk,
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
c) telefonicky.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí www.cofex.sk počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 www.cofex.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky www.cofex.sk bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí www.cofex.sk kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, www.cofex.sk je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

2.7 www.cofex.sk má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. www.cofex.sk má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 www.cofex.sk sme  platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú konečné s DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. www.cofex.sk balné neúčtuje.

3.3 www.cofex.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci platbou na dobierku. Online platby SEPA, platobné karty prostredníctvom platobnej brány FONDY. Platbou v hotovosti v predajni Cofex v Trenčíne Palackého 10.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela www.cofex.sk kupujúcemu spolu s tovarom.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.cofex.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke www.cofex.sk je vo väčšine prípadov do 10 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade v www.cofex.sk alebo u jeho distribútora. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia. O dodacej lehote a termíne dodania bude www.cofex.sk kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade www.cofex.sk, bude vyexpedovaný okamžite.

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 Cofex s.r.o.  zabezpečuje dopravu tovaru prepravnou spoločnosťou GLS.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 Spolu s tovarom dodá www.cofex.sk kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, návod na obsluhu a záručný list.

6.6 Za tovar zodpovedá www.cofex.sk až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7 Cofex s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši www.cofex.sk dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.8 Cofex s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Tovar v ponuke www.cofex.sk je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

7.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom.

7.3a Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.cofex.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.

7.3b Záručná doba 12 mesiacov (pri predaji tovaru fyzickej osobe či organizácii, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej  podnikateľskej činnosti - § 429 obchodného zákonníka) odo dňa uvedenia do prevádzky, pričom zariadenie musí byť uvedené do prevádzky max. do 60 dní od zakúpenia (platí iba v prípade potvrdenia tohto odseku).


7.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného www.cofex.sk vykonajú záručnú opravu. ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo www.cofex.sk, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

7.9 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.cofex.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. www.cofex.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa www.cofex.sk zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.


9. VRÁTENIE PEŇAZÍ

9.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy je možné len ak je tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.). Tovar treba vrátiť s dokladom o kúpe.
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní a to prevodom na váš bankový účet.
Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol preberaný osobne.


Kontaktné údaje na predávajúceho

Fakturačné údaje:
Cofex s.r.o., s.r.o.
Trenčianska Turná 1403
Trenčianska Turná 913 21

IČO: 45486042
IČDPH: SK2023025356

IBAN: SK9211000000002925837493

Registrovaný pod spisovou značkou v odd.: Sro vložke č.22866/R Okresného súdu Trenčín
Živnostenský register č. 350-29614
Číslo OŽP-B/2010/02579-8

Prevádzka:
Palackého 10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 915 072 722 +421 907 197 299
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č. 046/5422 771 , fax. č.: 046/5420 685


Platné v Slovenskej republikeV Trenčíne, 26.09.2019